Happy Spring 1
 

Happy Spring 1

Happy Spring
เกาหลี
5 วัน 3 คืน
OZ-Asiana Airlines
33,900.-
Petit France - เกาะนามิ – รถไฟสายโรแมนติค – สวน Sun Cruise – ฟาร์มแกแดกวัลยอง – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - – ป้อมฮวาซอง - ศูนย์โสม - บลูเฮ้าส์ – พระราชวังเคียงบก – พิพิธภัณฑ์คติชนพื้นเมือง –COSMETIC - สวนสมุนไพร - โซลทาวเวอร์ – Teddy Bear - เมียงดง – สวนยออิโด - อเมทิส – ล่องแม่น้ำฮัน - คลองชองเกชอน – ดิ้วตี้ฟรี – ซุปเปอร์มาเก็ต
พิเศษบุฟเฟต์ ขาปู + ดู FANTA STICK SHOW

23 – 26 มิ.ย. / 15 – 18 กค. / 04 – 07 ส.ค.


กรุงเทพฯ – อินชอน
20.00 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ L ประตูทางเข้า 6 ASIANA AIRLINES (OZ) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก (หัวหน้าทัวร์แนะนำการเดินทาง)

หมู่บ้านฝรั่งเศส – เกาะนามิ – รถไฟสายโรแมนติค – สวนซันครุยส์รีสอร์ท – บาร์บีคิวปาร์ตี้

เมืองเจ้าชายน้อย สร้าง ขึ้นบนเนินเขาที่อยู่ติดแม่น้ำ โดยอิงจากนิทานคลาสสิคเรื่อง เจ้าชายน้อย ซึงเป็นนิยายเยาวชนที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก

สถานที่ถ่ายทำละครทีวี Winter Love Song “เพลงรักในสายลม หนาว“ อันโด่งดังไปทั่วเอเชีย เกาะนี้มีรูปร่างคล้ายใบไม้ ที่ลอยอยู่ทางตอนเหนือของ แม่น้ำฮัน ได้รับการบูรณะให้เป็นสาถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่สวยงามมากทั้งสี่ฤดูกาล ได้ รับความนิยมมากจากทั้งชาว เกาหลีและชาวต่างชาติ

รถไฟสายโรแมนติก หรือ Sea Train ได้ถูกบันทึกใน กินเนสบุ๊ค ว่าเป็น ทางรถไฟสายที่อยู่ติดทะเลมากที่สุดในโลก ตัดเลียบริมชายหาดจองดองจิน ซึงเป็นชายหาดที่วิวสวยเป็น อันดับต้นๆของเกาหลี

ฟาร์มแกะแดกวัลยอง – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – ป้อมฮวาซอง

ฟาร์มแกะแดกวัลยอง ฟาร์มนี้ตั้งอยู่ในหุบเขาที่เป็นทุ่งหญ้าแพรี่ วิวสวยเหมือนอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์เลยทีเดียว ชมและสัมผัสแกะอย่างใกล้ชิดพร้อมให้อาหารแกะได้ด้วย

ดิสนีย์แลนด์ เกาหลี เป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของ ประเทศ โดยมีบริษัทซัมซุงเป็นเจ้าของ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ท่านจะได้ นั่งกระเช้าลอยฟ้าลงไปตามไหล่เขา และนั่งรถ ท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ชมกิจกรรมและการแสดงที่จัดตามตารางประจำวัน เครื่อง เล่นใหม่ที่ทุกท่านไม่ควรพลาด T-EXPRESS เก็บภาพความประทับใจกับสวนดอกไม้ ซึ่งกำลังบานสะพรั่งเต็ม สวน

ป้อมฮวาซอง ที่มีอายุมากกว่า 200 ปี สร้างทอดตัวยาวไปตามแนวไหล่เขาและที่ราบ โอบล้อมเมืองซูวอนไว้ มีความยาวถึง 5.5 กิโลเมตร ด้วยความยิ่งใหญ่และ สวยงามของปอมแห่งนี ้ จึงได้ รับการจดทะเบียนขึ้นเป็นมรดกโลก จากองค์การยูเนสโก ยามค่าคืน ป้อมฮวาซองจะเปิดไฟหลากสีสะท้อนกับผืนน้ำสวยงามมาก

ศูนย์โสม - บลูเฮ้าส์ - พระราชวังเคียงบก – พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน - ศูนย์เครื่องสำอางค์ - HERB SHOP – โซล ทาวเวอร์ และพิพิธภัณฑ์หมีเท็ดดี้แบร์ - เมียงดง - โชว์ – สวนยออิโด

พระราชวังไม้ โบราณที่เก่าแก่ และ ใหญ่ ที่สุด ในประเทศเกาหลี สร้างขึ้นใน ค.ศ. 1394 หรือในอดีตกว่า 600 ปี ก่อนที่ตั้งตามหลัก ฮวงจุ้ยที่ดีที่สุด

หอคอย N Seoul Tower หรือ โซลทาวเวอร์ ณ ยอดเขานัมซาน ใจกลางกรุงโซล ที่นี่ท่านสามารถ ชมทัศนียภาพกรุงโซลแบบรอบทิศ 360 องศา

ละครเพลง The Musical บอกเล่าเรื่องราวความรักอันอมตะระหว่างชายหนุ่มที่เชี่ยวชาญการตีกลองกับวิญาณของแฟนสาว ที่เชี่ยวชาญดนตรี เครื่องสาย ที่ผูกพันและตามหากันตั้งแต่อดีตภพจนถึงปัจจุบัน สื่อสารผ่านดนตรีโบราณและศิลปะร่วมสมัย

ร้านพลอยอเมทิส–ล่องเรือแม่น้ำฮัน-คลองชองเกชอน-ดิวตี้ฟรี–Supermarket

ล่องเรือ ในแม่นำฮัน แม่น้ำสายหลักของเกาหลีที่ไหลผ่านใจกลางกรุงโซล เปรียบดังแม่น้ำเจ้าพระยาของประเทศเรา ชื่นชมความงดงามของ กรุงโซลในมุมมองใหม่

คลองชองเกชอน หนึ่งในสถานที่ถ่ายทำหนังไทยเรื่อง กวนมึนโฮ

รายการนี้ไม่ต้องทำวีซ่าให้ยุ่งยากนะคะ

ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ท่านละ (บาท)
ผู้ใหญ่ห้องพักคู่
33,900
เด็ก 1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
33,900
เด็ก 1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(มีเตียง)
31,900
เด็ก 1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง)
29,900
ผู้ใหญ่ต้องการพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
4,900
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้องท่านที่ 3 มีส่วนลด
โปรโมชั่น : ส่วนลดท่านละ
ราคานี้พิเศษสุดคะ
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงของสายการบินและภาษีสนามบินทุกแห่ง
 • ค่าโรงแรมที่พักห้องคู่ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระเดินทางตามที่สายการบินกำหนดแต่ละเส้นทาง
 • ค่าพาหนะเดินทางระหว่างนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการทัวร์ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ เป็นต้น
 • ค่าทิปบริการสำหรับพนักงานบริการ เช่น ค่าทิปพนักงานเสริฟ พนักงานยกกระเป๋า เป็นต้น
 • ค่าปรับสำหรับกระเป๋าสัมภาระเดินทางที่เกินกว่าที่สายการบินกำหนด
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงและภาษีสนามบินที่ทางสายการบินอาจเรียกเก็บเพิ่มตามภาวะอัตราแลกเปลี่ยน
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่ายและ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
 • ค่าทิปคนขับรถ ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 20,000 วอนตลอดการเดินทาง
 • กรุณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 3 อาทิตย์ พร้อมมัดจำเป็นจำนวนท่านละ 5,000 บาท
 • พร้อมแฟกซ์หรืออีเมลล์หน้าพาสสปอต์ของผู้เดินทางเพื่อสำรองที่นั่ง
 • กรณีประเทศที่ต้องวีซ่า กรุณาเตรียมเอกสารในการยื่นวีซ่าให้ครบ ให้ทางบริษัทฯทำการยื่นวีซ่าให้ก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 2 อาทิตย์
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วันทำการ
 • ช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่อเนื่อง ต้องแจ้งยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน ทำการหรือก่อนหน้านั้น
 • การยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ทำการหรือก่อนหน้านั้นคืนค่าทัวร์ทั้งหมด
 • ยกเลิกการเดินทางภายใน 30 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี
 • ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
 • ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี
 • กรุ๊ป ที่เดินทางช่วงวันหยุด ฤดูท่องเที่ยว เทศกาลสำคัญ จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด หากไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ระบุไว้
 • อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนค่าบริการ ในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋ว เครื่องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
 • บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
 • หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด
 • หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ท่านอื่น ๆรวมถึงไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จำเป็นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริษัทฯจะทำหน้าที่ประสานงาน และเจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อและช่วยเหลือท่านเป็นระยะๆ
 • บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงด ออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน,อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของสัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าวในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง หากมีผู้ร่วมเดินทางในคณะทัวร์ ไม่ครบตามที่กำหนดไว้
 • ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการ ที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะยึดถือและคำนึงถึง ความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ

Bookmark and Share


email

../ilastdeal twitter

 
 
 
 
 
คุณกัลยา
ไป เซี่ยงไฮ้ เอ็กโปร์ 1-6 ต.ค. 53
(ทริปเด็ดสะระตี่)
คุณนิคกี้
ไปอียิปต์ 19 - 26 ก.ย. 53
(ทริปลุยเดี่ยวเที่ยวมันส์)
คุณปุณิกา
เซี่ยงไฮ้ EXPO วันที่ 1-6 ต.ค. 53
(ทริปครอบครัวสุขสันต์)
คุณบุญเกษม
มาเก๊า จูไห วันที่ 1-10 ก.ย. 53
(ทริปลุยเดี่ยวเที่ยวมันส์)