i am Grand Australia
 

i am Grand Australia

i am Grand Australia
ออสเตรเลีย
7วัน5คืน
TG-Thai Airways International
69,900
ซิทตี้ทัวร์ – ชมหาดบอนได – อ่าวโรสเบย์ – อ่าวดับเบิ้ลเบย์ – เดอะร็อค
สะพานฮาร์เบอร์ – โรงละคร โอเปร่าเฮ้าส์ - โบทานิค การ์เด้น – ล่องเรือกัปตันคุ๊กชมอ่าวซิดนีย์

เมลเบิร์นซิทตี้ทัวร์ - แอบดูแมวน้ำอาบแดด @Seal Rocks
เกาะฟิลลิป เยี่ยมบ้านนกเพนกวิน

23 - 29 ก.ย.
20-26 ต.ค.


วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – ซิดนีย์
16.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2 ROW D เค้าท์เตอร์การบินไทย เจ้าหน้าที่บริษัทคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนการเดินทาง
18.20 น. เหินฟ้าสู่นครซิดนีย์ เมืองท่าสำคัญของออสเตรเลีย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 475
(ใช้เวลาเดินทาง 9 ชั่วโมง)ซิดนีย์ซิทตี้ทัวร์ – หาดบอนได – Rose Bay – Double Bay – สวนพฤกษศาตร์ซิดนีย์ ( Botanic Garden )
07.40 น.เดินทางถึงสนามบินคิงฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทยประมาณ 3 ชั่วโมง)

ซิดนีย์ เป็นเมืองหลวงของรัฐนิวเซาธ์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย มีประชากรมากว่า 4 ล้านคนและเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในออสเตรเลีย

โรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ หรือ โรงอุปรากรซิดนีย์ เป็น1ใน7สิ่งหัศจรรย์ของโลก สิ่งก่อสร้างหลังคารูปทรงสดุดตาอันโดดเด่นและมีเอกลักษณ์ในแบบสถาปัตยกรรมร่วมสมัย เปรียบเสมือนสัญญาลักษณ์ของประเทศออสเตรเลีย

เป็นสะพานโครงเหล็กที่มีช่วงกลางระหว่างตอม่อ 2 ข้างยาวที่สุดในโลก เมื่ออยู่บนสะพานจะมองเห็นโอเปร่าเฮาส์ และวิวเมืองซิดนีย์ได้สวยงามที่สุด

ขึ้นรถรางไฟฟ้า Sydney Mono Rail - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ Sydney Aquarium - ช๊อปปิ้ง

พาท่านชมรอบๆใจกลางเมืองซิดนีย์ โดยใช้รถรางไฟฟ้าSydney Mono Rail

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ Sydney Aquarium สัมผัสชีวิตโลกใต้ทะเลที่แปลกตาหาชมยาก

รู้จักกันทั่วไป
ในท้องถิ่นว่าตึก QVB ตั้งอยู่ที่บนถนน George Street ระหว่างถนน Market กับ ถนน Park เป็นอาคารช๊อปปิ้งสูงสี่ชั้น มีสินค้าประเภทแฟชั่น แบรนดัง เสื้อผ้า กางเกงยีนส์ กระเป๋า รองเท้า นาฬิกา อัญมณี น้ำหอม ของใช้ในบ้าน


เดินทางสู่นครเมลเบิร์น - เมลเบิร์นซิดตี้ทัวร์ - เกาะฟิลลิป

ซึ่งเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงด้านศิลปะ สถาปัตยกรรมอันสวยงามของ ซีกโลกใต้

เมลเบิร์นซิดตี้ทัวร์ ผ่านชมย่านต่าง ๆ อาทิ ย่านร้านค้าใจกลางเมือง สถานีรถไฟ Flinder street แม่น้ำ“ยาร่า”ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของเมืองเมลเบิร์น

ชมขบวนพาเหรดของนกเพนกวิน
ที่กลับจากการหาอาหารในทะเลอันกว้างใหญ่ เดินเรียงรายอย่างน่ารักกลับสู่รังที่อยู่บนเนินเขา สามารถเห็นบ้านของพวกเค้าอย่างใกล้ชิด


เหมืองทอง - ช๊อปปิ้ง
เช้า บริการอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านเหมืองทอง หรือ Sovereign Hill ให้ท่านได้ชมเมืองยุคเหมืองทองเก่า ซึ่งยังคงสภาพหมู่บ้านในยุคเก่าไว้ให้ท่านได้ลองสัมผัสการร่อนทอง หรือ ลงไปชมเหมืองทองที่อยู่ใต้ดินที่เซอร์เวอร์เรนส์ ฮิลล์ ซึ่งปัจจบันยังคงรักษาสภาพบ้านเมืองไว้ดั่งยุค 1850 โดยไม่มีเปลี่ยนแปลงอีกทั้งผู้คนที่อยู่อาศัยในเมืองยังคงแต่งตัวและทำงานตามร้านค้าในยุคเหมืองทอง ซึ่งยามที่คุณไปเยือนจะเหมือนกับย้อนยุคเข้าไปในโลกเก่าทันทีและที่นี่ได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิตที่บอกเล่าเรื่องราวของเมืองบัลลารัตในยุคโบราณได้อย่างดีที่สุด (บรรยากาศจำลองยุคสมัยที่คนตื่นทองในออสเตรเลีย )
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ให้ท่านได้ทดลองร่อนทองคำ และหากเจอเศษทองคำ (ไม่บริสุทธิ์) สามารถเอาไปขายขึ้นได้เงินอีกด้วย(สามารถขายคืนให้กับเหมืองได้เลย ส่วนใหญ่จะเจอก้อนเล็กๆขายได้ 9- 15 เหรียญเดี๋ยวนั้นเลย) ได้เวลาสมควรนำท่านเข้าเช็คอิน ณ โรงแรม Mercure Welcome
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร


อิสระเต็มวัน
เช้า บริการอาหารเช้าในโรงแรม
อิสระให้ท่านช๊อปปิ้ง ที่เมืองเมลเบิร์นมี OUTLET และ ช๊อปปิ้งมอลที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง สะดวกสบายในการช๊อปฯมาก มีสินค้าแบรนดัง อาทิ DIESEL, Onitsuka Tiger, G-star raw, GUESS, ARMANI, Gucci … ทั้งเสื้อผ้า กางเกงยีนส์ กระเป๋า รองเท้า นาฬิกา อัญมณี ฯลฯ

พักที่ Mrecure Welcome Hotel, Melbourne หรือเทียบเท่า

Mel City tour - กระท่อมกัปตันคุก - เดินทางกลับไทย
เช้า บริการอาหารเช้าในโรงแรม จากนั้นพาท่านชมเมืองเมลเบิร์นชมความสวยงามที่มีชื่อเสียงทางด้านศิลปะและสถาปัตยกรรม แห่งซีกโลกใต้ ท่านจะได้พบกับกระท่อมของกัปตันคุก ผู้บุกเบิกทวีปออสเตรเลีย
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบิน ทูลามาริน เพื่อเช็คอินสัมภาระ เตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ
16.30 น. เหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยการบินไทย เที่ยวบินที่ TG478
22.00 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพและความประทับใจ....
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ท่านละ (บาท)
ผู้ใหญ่ห้องพักคู่
69,900
เด็ก 1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
67,900
เด็ก 1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(มีเตียง)
65,900
เด็ก 1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง)
63,900
ผู้ใหญ่ต้องการพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
12,900
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้องท่านที่ 3 มีส่วนลด
1000
โปรโมชั่น : ส่วนลดท่านละ
มีตั๋วลด 20,000
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงของสายการบินและภาษีสนามบินทุกแห่ง
 • ค่าโรงแรมที่พักห้องคู่ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระเดินทางตามที่สายการบินกำหนดแต่ละเส้นทาง
 • ค่าพาหนะเดินทางระหว่างนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการทัวร์ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ เป็นต้น
 • ค่าทิปบริการสำหรับพนักงานบริการ เช่น ค่าทิปคนขับรถ ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น ค่าทิปพนักงานเสริฟ พนักงานยกกระเป๋า เป็นต้น
 • ค่าปรับสำหรับกระเป๋าสัมภาระเดินทางที่เกินกว่าที่สายการบินกำหนด
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงและภาษีสนามบินที่ทางสายการบินอาจเรียกเก็บเพิ่มตามภาวะอัตราแลกเปลี่ยน
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่ายและ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
 • กรุณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 3 อาทิตย์ พร้อมมัดจำเป็นจำนวนท่านละ 20,000 บาท
 • พร้อมแฟกซ์หรืออีเมลล์หน้าพาสสปอต์ของผู้เดินทางเพื่อสำรองที่นั่ง
 • กรณีประเทศที่ต้องวีซ่า กรุณาเตรียมเอกสารในการยื่นวีซ่าให้ครบ ให้ทางบริษัทฯทำการยื่นวีซ่าให้ก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 2 อาทิตย์
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วันทำการ
 • ช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่อเนื่อง ต้องแจ้งยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน ทำการหรือก่อนหน้านั้น
 • การยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ทำการหรือก่อนหน้านั้นคืนค่าทัวร์ทั้งหมด
 • ยกเลิกการเดินทางภายใน 30 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี
 • ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
 • ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี
 • กรุ๊ป ที่เดินทางช่วงวันหยุด ฤดูท่องเที่ยว เทศกาลสำคัญ จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด หากไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ระบุไว้
 • อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนค่าบริการ ในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋ว เครื่องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
 • บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
 • หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด
 • หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ท่านอื่น ๆรวมถึงไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จำเป็นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริษัทฯจะทำหน้าที่ประสานงาน และเจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อและช่วยเหลือท่านเป็นระยะๆ
 • บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงด ออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน,อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของสัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าวในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง หากมีผู้ร่วมเดินทางในคณะทัวร์ ไม่ครบตามที่กำหนดไว้
 • ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการ ที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะยึดถือและคำนึงถึง ความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ

Bookmark and Share


email

../ilastdeal twitter

 
 
 
 
 
คุณกัลยา
ไป เซี่ยงไฮ้ เอ็กโปร์ 1-6 ต.ค. 53
(ทริปเด็ดสะระตี่)
คุณนิคกี้
ไปอียิปต์ 19 - 26 ก.ย. 53
(ทริปลุยเดี่ยวเที่ยวมันส์)
คุณปุณิกา
เซี่ยงไฮ้ EXPO วันที่ 1-6 ต.ค. 53
(ทริปครอบครัวสุขสันต์)
คุณบุญเกษม
มาเก๊า จูไห วันที่ 1-10 ก.ย. 53
(ทริปลุยเดี่ยวเที่ยวมันส์)