EASY JAPAN
 

EASY JAPAN

JPNNAR5D4NFM_iLD
ญี่ปุ่น
7 วัน 4 คืน
MU-China Eastern
49,900.-
ท่องเส้นทาง โอซาก้า-เกียวโต-โตเกียว
ชมความงาม ณ ปราสาทโอซาก้า ตื่นตาตื่นใจกับเสาโทริอินับหมื่นต้น วัดฟูชิมิ อินาริ
ตามรอย "ทีวี แชมป์เปี้ยน"พิพิธภัณฑ์ราเม็ง
เที่ยวเซี่ยงไฮ้ 1วันเต็ม พร้อมบริการท่านด้วยอาหารบุฟเฟต์นานาชาติ ภัตตาคาร ระดับ 6 ดาว
"GOLDEN JAGUAR "

วันที่ 9 - 15 เมษายน 2554


กรุงเทพฯ – เซี่ยงไฮ้
23.00 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ ประตูทางเข้า 10 สายการบิน CHINA EASTERN AIRLINE (MU) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก (หัวหน้าทัวร์แนะนำการเดินทาง)
01.45 น. บินลัดฟ้าสู่ มหานครเซี่ยงไฮ้ โดยเที่ยวบินที่ MU 548 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

เซี่ยงไฮ้ – โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า – ศาลเจ้าเทมมังกุ – ชินไซบาชิ

ปราสาทโอซาก้า
(おおさかじょう)
เป็นสัญญลักษณ์อย่างหนึ่งของเมืองโอซาก้า

ศาลเจ้าเทมมังกุเป็นศาลที่นักเรียนนักศึกษาจากทั่วประเทศแวะเวียนมากราบไหว้เพื่อขอให้สอบผ่านเข้าสถานศึกษาที่แต่ละคนตั้งใจไว้

ชินไชบาชิ ย่านการค้าชื่อดังแห่งหนึ่งของโอซาก้าพบกับร้านค้าชื่อดังและร้านบูติคหรูหรา ตื่นตาตื่นใจกับแฟชั่นอันทันสมัย

โอซาก้า – เกียวโต – วัดฟูชิมิ อินาริ – ศาลเจ้าเฮอัน – คาวาคูจิโกะ

เมืองเกียวโต อดีตเมืองหลวงอันรุ่งโรจน์ เมืองที่คงเอกลักษณ์ความเป็นญี่ปุ่นได้ดีที่สุด

วัดฟูชิมิ อินาริ ไทชา (Fushimi Inari Taisha)
วัดที่มีเสาโทริอิมากที่สดุในประเทศญี่ปุ่น

“คาวาคูจิโกะ” 1 ใน 5 ทะเลสาบที่ล้อมรอบภูเขาไฟฟูจิ อันเกิดจากการก่อตัวของลาวาภูเขาไฟฟูจิ ทำให้ปิดทางออกของน้ำในทะเลสาบ

ภูเขาไฟฟูจิ–พิพิธภัณฑ์ราเม็ง–ชินจูกุ

สัมผัสบรรยากาศ “ภูเขาไฟฟูจิ” อย่างใกล้ชิด..ふじさん。

พิพิธภัณฑ์ราเม็งหรือที่เรียกกันว่า ราเม็งมิวเซียม (อิสระอาหารกลางวันเพื่อให้ท่านได้เลือกเมนูราเม็งตามใจชอบ)

“ชินจุกุ” ศูนย์รวมร้านค้าจัดแต่งอย่างหรูหราน่ารักหลากสไตล์ รวมถึงร้านขายสินค้าชื่อดังซึ่งเป็นที่นิยมทั้งชาวญี่ปุ่นและนักท่องเที่ยวที่มาเยือน

โตเกียว - วัดอาซากุสะ – เซี่ยงไฮ้

วัดอาซากุซะ วัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว

ย่านช้อปปิ้ง ของเมืองนาริตะ กับ ห้างสรรพสินค้าชื่อดัง ห้างอิออน แหล่งใหญ่รวบ รวมสินค้าหลากหลายชนิดรอให้ท่านเลือกซื้อ

อาทิเสื้อผ้าแฟชั่นนำสมัยกระเป๋ารองเท้าเครื่องสำอางของที่ระลึกเครื่องใช้ไฟฟ้า และที่นี่ยังมีร้านมากมาย สินค้าดีราคาถูกอีกด้วยเป็นต้น

ไว่ทัน–หอไข่มุก–พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง–บัวหิมะ–ตลาดร้อยปี“เฉินหวังเมี่ยว”-กรุงเทพฯ

มหานครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

โกลเดนท์จากัวร์ มหึมาภัตตาคาร อิ่มไม่อั้นบุฟเฟต์นานาชาติ 6 ดาวกว่า 400 เมนู ชิมก้ามปูหิมะ รังนก หูฉลาม หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ เยอะมาก!

ศูนย์สมุนไพรบัวหิมะ ยาสามัญประจำบ้านที่มีชื่อเสียงของเมืองจีน บริการนวดเท้าคลายความเมื่อยล้า ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ท่านละ (บาท)
ผู้ใหญ่ห้องพักคู่
49,900.-
เด็ก 1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
49,900.-
เด็ก 1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(มีเตียง)
48,900.-
เด็ก 1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง)
47,900.-
ผู้ใหญ่ต้องการพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
8,900.-
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้องท่านที่ 3 มีส่วนลด
-
โปรโมชั่น : ส่วนลดท่านละ
ราคานี้พิเศษสุดคะ
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงของสายการบินและภาษีสนามบินทุกแห่ง
 • ค่าโรงแรมที่พักห้องคู่ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระเดินทางตามที่สายการบินกำหนดแต่ละเส้นทาง
 • ค่าพาหนะเดินทางระหว่างนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการทัวร์ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ เป็นต้น
 • ค่าทิปบริการสำหรับพนักงานบริการ เช่น ค่าทิปคนขับรถ ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น ค่าทิปพนักงานเสริฟ พนักงานยกกระเป๋า เป็นต้น
 • ค่าปรับสำหรับกระเป๋าสัมภาระเดินทางที่เกินกว่าที่สายการบินกำหนด
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงและภาษีสนามบินที่ทางสายการบินอาจเรียกเก็บเพิ่มตามภาวะอัตราแลกเปลี่ยน
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่ายและ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
 • กรุณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 3 อาทิตย์ พร้อมมัดจำเป็นจำนวนท่านละ 5,000 บาท
 • พร้อมแฟกซ์หรืออีเมลล์หน้าพาสสปอต์ของผู้เดินทางเพื่อสำรองที่นั่ง
 • กรณีประเทศที่ต้องวีซ่า กรุณาเตรียมเอกสารในการยื่นวีซ่าให้ครบ ให้ทางบริษัทฯทำการยื่นวีซ่าให้ก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 2 อาทิตย์
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วันทำการ
 • ช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่อเนื่อง ต้องแจ้งยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน ทำการหรือก่อนหน้านั้น
 • การยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ทำการหรือก่อนหน้านั้นคืนค่าทัวร์ทั้งหมด
 • ยกเลิกการเดินทางภายใน 30 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี
 • ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
 • ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี
 • กรุ๊ป ที่เดินทางช่วงวันหยุด ฤดูท่องเที่ยว เทศกาลสำคัญ จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด หากไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ระบุไว้
 • อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนค่าบริการ ในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋ว เครื่องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
 • บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
 • หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด
 • หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ท่านอื่น ๆรวมถึงไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จำเป็นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริษัทฯจะทำหน้าที่ประสานงาน และเจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อและช่วยเหลือท่านเป็นระยะๆ
 • บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงด ออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน,อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของสัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าวในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง หากมีผู้ร่วมเดินทางในคณะทัวร์ ไม่ครบตามที่กำหนดไว้
 • ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการ ที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะยึดถือและคำนึงถึง ความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ

Bookmark and Share


email

../ilastdeal twitter

 
 
 
 
 
คุณกัลยา
ไป เซี่ยงไฮ้ เอ็กโปร์ 1-6 ต.ค. 53
(ทริปเด็ดสะระตี่)
คุณนิคกี้
ไปอียิปต์ 19 - 26 ก.ย. 53
(ทริปลุยเดี่ยวเที่ยวมันส์)
คุณปุณิกา
เซี่ยงไฮ้ EXPO วันที่ 1-6 ต.ค. 53
(ทริปครอบครัวสุขสันต์)
คุณบุญเกษม
มาเก๊า จูไห วันที่ 1-10 ก.ย. 53
(ทริปลุยเดี่ยวเที่ยวมันส์)