Tanoshii-Japan เที่ยวญี่ปุ่นสุดคุ้ม 5 วัน
 

Tanoshii-Japan เที่ยวญี่ปุ่นสุดคุ้ม 5 วัน

(JP1)JPOSATYO5D3NVN88
ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
VN-Vietnam Airlines
39,900.-
วัดอาซากุสะ ชิมไข่ดำหุบเขาโอวาคุดานิ ช้อปปิ้งโกเท็มบะเอ้าท์เลท คาวาคุชิโกะ
ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 ทะเลสาบฮามานะ ซากาเอะ
วัดฟูชิมิ อินาริ ศาลเจ้าเฮอัน ช้อปกระจายชินไซบาชิ

18 - 22 มี.ค. 54


กรุงเทพฯ - โฮจิมินห์
17.00น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นที่ 4 ประตูหมายเลข 6 สายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ เคาน์เตอร์ Lโดยมีเจ้าหน้าที่คอยตอนรับและอำนวยความสะดวก เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน
19.35น. เหินฟ้าสู่นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม โดยสายการบินเวียดนาม แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ VN 852
21.05น. ถึงสนามบินนครโฮจิมินห์ และทำการแวะเปลี่ยนเครื่อง

โตเกียว – วัดอาซากุสะ – หุบเขาโอวาคุดานิ – โกเทมบะ เอ้าท์เล็ท – คาวาคุชิโกะ
00.15 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินเวียดนาม แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ VN 950
07.30 น. นำท่านเดินทางถึง สนามบินนาริตะ

วัดอาซากุซ่าวัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียวเข้านมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอิมทองคำ

“หุบเขาโอวาคุดานิ” หรือหุบเขานรก

ช็อปปิ้งยอดนิยม“โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท” ที่รวบรวมแบรนด์ระดับโลกมาไว้ด้วยกันอิสระกับการเลือกซื้อเลือกชมสินค้า

ภูเขาไฟฟูจิ – ทะเลสาบฮามานะ – นาโงย่า – ซะกะเอะ

“ภูเขาไฟฟูจิ”สัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อาทิตย์อุทัยแห่งนี้ลักษณะงดงามที่สุดในโลกแห่งหนึ่งซึ่งมีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี

ทะเลสาบฮามานะ ทะเลสาบที่เพาะพันธุ์ปลาไหลที่ใหญ่ที่สุดและโด่งดังของเกาะฮอนชู

การช้อปปิ้งสินค้ามากมาย ณ ย่านซะกะเอะ ย่านที่ถือว่าเจริญและทันสมัยที่สุดของเมืองนาโกย่า

นาโงย่า – เกียวโต – วัดฟูชิมิ อินาริ – เฮอัน – โอซาก้า – ชินไซบาชิ

วัดฟูชิมิ อินาริ ไทชา (Fushimi Inari Taisha)
วัดที่มีเสาโทริอิมากที่สดุในประเทศญี่ปุ่น

ศาลเจ้าเฮอันซึ่งสร้างขึ้นในปี 1895เนื่องในโอกาสที่นครเกียวโตมีอายุครบ 1,100 ปี เพื่ออุทิศถวายแด่องค์จักรพรรดิองค์แรกและองค์สุดท้ายของเกียวโต

ชินไซบาชิ ย่านการค้าชื่อดังแห่งหนึ่งของโอซาก้า

โอซาก้า – โฮจิมินห์ – กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม สมควรแก่เวลา นำท่านสู่ สนามบินคันไซ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
09.30 น. เหิรฟ้าสู่ โฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม โดยสายการบินเวียดนาม แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ VN 951 ( 14.15 น ถึง สนามบินนครโฮจิมินห์ เพื่อเปลี่ยนเครื่อง )
17.00 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพ โดยสายการบินเวียดนาม แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ VN 853
18.30 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ท่านละ (บาท)
ผู้ใหญ่ห้องพักคู่
39,900.-
เด็ก 1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
39,900.-
เด็ก 1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(มีเตียง)
38,900.-
เด็ก 1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง)
37,900.-
ผู้ใหญ่ต้องการพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
8,000.-
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้องท่านที่ 3 มีส่วนลด
โปรโมชั่น : ส่วนลดท่านละ
ราคานี้พิเศษสุดคะ
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงของสายการบินและภาษีสนามบินทุกแห่ง
 • ค่าโรงแรมที่พักห้องคู่ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระเดินทางตามที่สายการบินกำหนดแต่ละเส้นทาง
 • ค่าพาหนะเดินทางระหว่างนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าวีซ่าญี่ปุ่น
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการทัวร์ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ เป็นต้น
 • ค่าทิปบริการสำหรับพนักงานบริการ เช่น ค่าทิปคนขับรถ ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น ค่าทิปพนักงานเสริฟ พนักงานยกกระเป๋า เป็นต้น
 • ค่าปรับสำหรับกระเป๋าสัมภาระเดินทางที่เกินกว่าที่สายการบินกำหนด
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงและภาษีสนามบินที่ทางสายการบินอาจเรียกเก็บเพิ่มตามภาวะอัตราแลกเปลี่ยน
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่ายและ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
 • กรุณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 3 อาทิตย์ พร้อมมัดจำเป็นจำนวนท่านละ 10,000 บาท
 • พร้อมแฟกซ์หรืออีเมลล์หน้าพาสสปอต์ของผู้เดินทางเพื่อสำรองที่นั่ง
 • กรณีประเทศที่ต้องวีซ่า กรุณาเตรียมเอกสารในการยื่นวีซ่าให้ครบ ให้ทางบริษัทฯทำการยื่นวีซ่าให้ก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 2 อาทิตย์
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วันทำการ
 • ช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่อเนื่อง ต้องแจ้งยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน ทำการหรือก่อนหน้านั้น
 • การยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ทำการหรือก่อนหน้านั้นคืนค่าทัวร์ทั้งหมด
 • ยกเลิกการเดินทางภายใน 30 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี
 • ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
 • ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี
 • กรุ๊ป ที่เดินทางช่วงวันหยุด ฤดูท่องเที่ยว เทศกาลสำคัญ จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด หากไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ระบุไว้
 • อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนค่าบริการ ในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋ว เครื่องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
 • บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
 • หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด
 • หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ท่านอื่น ๆรวมถึงไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จำเป็นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริษัทฯจะทำหน้าที่ประสานงาน และเจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อและช่วยเหลือท่านเป็นระยะๆ
 • บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงด ออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน,อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของสัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าวในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง หากมีผู้ร่วมเดินทางในคณะทัวร์ ไม่ครบตามที่กำหนดไว้
 • ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการ ที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะยึดถือและคำนึงถึง ความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ

Bookmark and Share


email

../ilastdeal twitter

 
 
 
 
 
คุณกัลยา
ไป เซี่ยงไฮ้ เอ็กโปร์ 1-6 ต.ค. 53
(ทริปเด็ดสะระตี่)
คุณนิคกี้
ไปอียิปต์ 19 - 26 ก.ย. 53
(ทริปลุยเดี่ยวเที่ยวมันส์)
คุณปุณิกา
เซี่ยงไฮ้ EXPO วันที่ 1-6 ต.ค. 53
(ทริปครอบครัวสุขสันต์)
คุณบุญเกษม
มาเก๊า จูไห วันที่ 1-10 ก.ย. 53
(ทริปลุยเดี่ยวเที่ยวมันส์)