COMPAX “PRO-II”
 

COMPAX “PRO-II”

YOKOHAMA6DTGNOV-JAN
ญี่ปุ่น
6 วัน 4 คืน
TG-Thai Airways International
39,888.-
บินตรงโดยการบินไทย - ชมหมู่บ้านโบราณญี่ปุ่นกัสโชทสึคุริ - ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ - นมัสการเจ้าแม่กวนอิม - เต็มอิ่มทัวร์สวนสนุกระดับโลก “โตเกียวดิสนีย์แลนด์” - พร้อมวันว่างสำหรับนักช้อป เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อของที่ระลึกย่านชินจูกุ ฯลฯ - อาบน้ำแร่ญี่ปุ่นเพื่อสุขภาพตามแบบชาวอาทิตย์อุทัย
และพลาดไม่ได้กับอาหารพิเศษขาปูยักษ์ ซูชิ ซาชิมิแสนอร่อย(ไม่อั้น)

22-27 / 26-31 ม.ค. 54


กรุงเทพฯ - ฮาเนดะ(โตเกียว) – โยโกฮาม่า
12:30 น. เรียนเชิญคณะพร้อมกันที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตูเข้าหมายเลข 2-3 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก ณ เคาน์เตอร์สายการบิน
14:50 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG660 (เวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)
22:30 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาตินาริตะ อินเตอร์เนชั่นแนล เมืองชิบะ

โยโกฮาม่า – อิยาชิโนะซาโตะ – บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์โอะชิโนะฮัคไค – เชลซี พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต – อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์(ไม่อั้น) – อาบน้ำแร่ญี่ปุ่น

“หมู่บ้านอิยะชิโนะซาโตะ” หมู่บ้านโบราณญี่ปุ่นที่หาชมได้ยากในปัจจุบัน

บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ “ โอชิโนะฮักไค” สระน้ำที่เกิดจากฝีมือธรรมชาติ และมีอายุกว่า 1,200 ปี เกิดจากการละลายของน้ำบนภูเขาฟูจิและได้สะสมอยู่ใต้น้ำเป็นเวลากว่า 1,000 ปี

เมือง “โกเท็มบะ” สนุกกับการเลือกสินค้าแบรนด์เนม “เชลซี พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต” ชมสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศ และผลิตในญี่ปุ่นซึ่งล้วนแต่มีคุณภาพ

โกเท็มบะ –โตเกียว ดิสนีย์แลนด์

“มหานครโตเกียว” เมืองหลวงปัจจุบันของประเทศญี่ปุ่น และเป็นศูนย์รวมแห่งวิวัฒนาการแห่งความเจริญและเทคโนโลยีอันล้ำสมัย

“โตเกียวดิสนีย์แลนด์” ดิสนีย์แห่งแรกของเอเชีย ชมทัศนียภาพอันน่ารื่นรมย์ที่ถูกจัดแต่งจำลองขึ้นมาบนแผ่นดินที่เกิดมาจากการถมทะเลบริเวณปากอ่าวโตเกียว

SPLASH MOUNTAIN ที่พาทุกท่านนั่งเรือล่องชมความน่ารักของหมู่บ้านสัตว์

โตเกียว – อิสระเต็มวัน หรือทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์ซีพาร์ค (ไม่มีรถบริการ)

โตเกียวดิสนีย์ซี เป็นสวนสนุก Theme Park ที่มีบรรยากาศแบบทะเลๆ ที่เดียวของเครือดิสนีย์

“ย่านอิเคะบุคุโระ” เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื้อสินค้านานาชนิดของนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัย

ช้อปปิ้งย่านดังมากมายของโตเกียว อาทิเช่น ชินจุกุ,ชิบุย่า,ฮาราจุกุ,กินซ่า และที่อื่นๆอีกมากมาย

โตเกียว – พระราชวังอิมพีเรียล - วัดอาซากุซะ - อิออนมอลล์ – ฮาเนดะ

“พระราชวังอิมพีเรียล” สถานที่ประทับขององค์สมเด็จพระจักรพรรดิ์ของประเทศญี่ปุ่น ก่อสร้างตามแบบยุทธศาสตร์โบราณ ด้วยกำแพงหินแกรนิตสูงชัน

“วัดอาซากุซะ” วัดที่ได้ชื่อว่า เป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์และได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในโตเกียว

“อิออนมอลล์” อิสระซื้อสินค้านานาชนิดในห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดย่านนาริตะ

ฮาเนดะ – กรุงเทพฯ
00:20 น. เหินฟ้าสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน เที่ยวบินที่ TG661
05:20 น. เดินทางถึงสนามบินนานชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ท่านละ (บาท)
ผู้ใหญ่ห้องพักคู่
39,888.-
เด็ก 1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
39,888.-
เด็ก 1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(มีเตียง)
39,888.-
เด็ก 1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง)
32,888.-
ผู้ใหญ่ต้องการพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
7,500.-
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้องท่านที่ 3 มีส่วนลด
โปรโมชั่น : ส่วนลดท่านละ
ราคานี้พิเศษสุดคะ
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงของสายการบินและภาษีสนามบินทุกแห่ง
 • ค่าโรงแรมที่พักห้องคู่ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระเดินทางตามที่สายการบินกำหนดแต่ละเส้นทาง
 • ค่าพาหนะเดินทางระหว่างนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการทัวร์ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ เป็นต้น
 • ค่าทิปบริการสำหรับพนักงานบริการ เช่น ค่าทิปคนขับรถ ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น ค่าทิปพนักงานเสริฟ พนักงานยกกระเป๋า เป็นต้น
 • ค่าปรับสำหรับกระเป๋าสัมภาระเดินทางที่เกินกว่าที่สายการบินกำหนด
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงและภาษีสนามบินที่ทางสายการบินอาจเรียกเก็บเพิ่มตามภาวะอัตราแลกเปลี่ยน
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่ายและ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
 • กรุณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 3 อาทิตย์ พร้อมมัดจำเป็นจำนวนท่านละ 10,000 บาท
 • พร้อมแฟกซ์หรืออีเมลล์หน้าพาสสปอต์ของผู้เดินทางเพื่อสำรองที่นั่ง
 • กรณีประเทศที่ต้องวีซ่า กรุณาเตรียมเอกสารในการยื่นวีซ่าให้ครบ ให้ทางบริษัทฯทำการยื่นวีซ่าให้ก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 2 อาทิตย์
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วันทำการ
 • ช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่อเนื่อง ต้องแจ้งยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน ทำการหรือก่อนหน้านั้น
 • การยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ทำการหรือก่อนหน้านั้นคืนค่าทัวร์ทั้งหมด
 • ยกเลิกการเดินทางภายใน 30 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี
 • ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
 • ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี
 • กรุ๊ป ที่เดินทางช่วงวันหยุด ฤดูท่องเที่ยว เทศกาลสำคัญ จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด หากไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ระบุไว้
 • อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนค่าบริการ ในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋ว เครื่องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
 • บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
 • หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด
 • หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ท่านอื่น ๆรวมถึงไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จำเป็นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริษัทฯจะทำหน้าที่ประสานงาน และเจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อและช่วยเหลือท่านเป็นระยะๆ
 • บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงด ออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน,อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของสัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าวในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง หากมีผู้ร่วมเดินทางในคณะทัวร์ ไม่ครบตามที่กำหนดไว้
 • ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการ ที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะยึดถือและคำนึงถึง ความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ

Bookmark and Share


email

../ilastdeal twitter

 
 
 
 
 
คุณกัลยา
ไป เซี่ยงไฮ้ เอ็กโปร์ 1-6 ต.ค. 53
(ทริปเด็ดสะระตี่)
คุณนิคกี้
ไปอียิปต์ 19 - 26 ก.ย. 53
(ทริปลุยเดี่ยวเที่ยวมันส์)
คุณปุณิกา
เซี่ยงไฮ้ EXPO วันที่ 1-6 ต.ค. 53
(ทริปครอบครัวสุขสันต์)
คุณบุญเกษม
มาเก๊า จูไห วันที่ 1-10 ก.ย. 53
(ทริปลุยเดี่ยวเที่ยวมันส์)