บาหลี เดนซ์บาซาร์ ทานาล๊อท 4 วัน 3 คืน
 

เที่ยวเกาะสวรค์บาหลีที่มีชื่อเสียงก้องโลก 4 วัน 3 คืน

HOT_BAL4DFD23OCTPVT
ประเทศอินโดนีเซีย
4 วัน 3 คืน
(FD 3677/3678)
18,888.-
เกาะสวรค์บาหลีที่มีชื่อเสียงก้องโลก
ฟ้าใส ทรายขาว ทะเลสวย สัมผัสวัฒนธรรมพื้นเมือง
การละเล่นที่เป็นเสน่ห์เฉพาะตัว

วันที่ 23-26 ต.ค. 2553


วันแรก : กรุงเทพฯ : บาหลี : วัดอูลูวาตู : สวนพระวิษณุ
04.00 น.คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสายขาออก ชั้น 4 แถว E เคาเตอร์สายการบินไทยแอร์เอเซีย
เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวก
06.15 น. สู่เมืองเดนพาซาร์ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซียเที่ยวบินที่ FD 3677
11.30 น. ถึงสนามบินกูรารัย "Ngurah Rai Airport" เมืองเดนพาซาร์ ตั้งอยู่ห่างจากทางใต้ของเมืองเดนปาซาร์ ไปประมาณ13 กิโลเมตร (เวลาที่เกาะบาหลีเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) เมื่อผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
 

บาหลี เป็นเกาะเกาะหนึ่งของ ประเทศอินโดนีเซียที่มีความสวย งามด้วยธรรมชาติที่ผสมผสานกัน อย่างลงตัวกับวัฒนธรรมที่ไม่เหมือน ใครสืบทอดต่อกันมาเป็นเวลา นับพันปี

วัดอูลูวาตู วัดหลักประจำท้อง ทะเลตั้งอยู่บนสุดปลายผาหินชัน ที่สูงเกือบ 100 เมตร ณ ริมด้านตะวันตกของบูกิตพบกับ ลิงแสนซนมากมายวัดที่สร้าง จากการแกะสลักหินสมัยราชวงศ ์ซเลนดราสซึ่งอยู่บริเวณหน้าผา

ชมสวนวิษณุ Garuda Visnukenchanaซึ่งบริเวณภายใน มีรูปปั้นที่เกี่ยวกับเรื่องราวของ รามายณะรวมทั้งรูปปั้น
พญาครุตที่มาจากการแกะสลักโดย
ฝีมือเฉพาะตัวของคนบาหลีซึ่งมี
ความงดงามมาก


วันที่สอง : ระบำบารองด๊านซ์ : คินตามณี : เทมภัคศิริงค์

ระบำ "บารอง ด๊านซ์" เป็นหนึ่งใน การแสดงศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมของ ชาวบาหลีที่แขกไปใครมาจะต้องมานั่ง ชมเพราะช่วยบอกเล่าถึงที่มาความเชื่อ ในเทพเจ้า ของชาวบาหลี

คินตามณี (Kintamani) คือชื่อหมู่บ้าน ที่สวยงาม ได้ชื่อมาจากเมืองโบราณแห่งหนึ่งตั้งอยู่ ริมปากปล่องภูเขาไฟกุนุง บาตูร์ มีทะเลสาบบาตูร์และภูเขาไฟกุนุงบาตูร์ เป็นฉากเป็นจุดชมวิวที่สวยงามแห่งหนึ่ง ของบาหลี

เทมภัคศิริงค์ แหล่งน้ำจากบ่อน้ำผุด ขึ้นจากใต้ดินให้ชาวบ้านได้เป็น พันปีโดยไม่มีวันหมดด้านหน้าเทมภัคศิริงค์ จะมีพราหม์สวดมนต์และทำพิธีให้ สำหรับ นักท่องเที่ยวที่ต้องการเคารพ เทมภัคศิริงค์ตามพิธีแบบฮินดู พร้อมดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นสิริมงคล
วันที่สาม : วัดเม็งวี : ทะเลสาบเบระตาน : วัดทานาล็อท

วัดเม็งวี เป็นวัดที่มีน้ำล้อมรอบ เจดีย์ตัวเจดีย์เป็นตัวแทนของภูเขาซึ่งเป็น ที่อยู่อาศัยของพระเจ้าการนำน้ำที่ ล้อมรอบมาทำความสะอาดวัดจึง สามารถสื่อความหมายว่าได้เดินทาง ไปใกล้กับสวรรค์วัดนี้มีความโดดเด่น เจดีย์เรียงลำดับสูงถึง 11 ชั้น

ทะเลสาบบราตัน เป็นทะเลสาบ
ที่มีมนต์ขลัง ฉากหลังคือทุ่งข้าว
ขั้นบันไดที่ค่อย ๆ ลาดต่ำลง อยู่ที่เบดูกัลป์ (Bedugu)
เป็นทะเลสาบที่มีชื่อเสียง

วิหารศักดิ์สิทธิ์ทานาล็อท
ชมวัดบนโขดหินริมมหาสมุทร
อินเดีย และหน้าผามหัศจรรย์
จุดชมวิว ที่งดงามเป็นวิหาร
ที่สร้างใน ศตวรรษที่ 16 โดยนักบุญนิธาราที่บำเพ็ญศีล
ภาวนาและ ศักดิ์สิทธิ์มาก เป็นที่นับถือของ ชาวบาหลี

วันที่สี่ : อนุสาวรีย์มหาภาระตะ : เดนพาซาร์ : กรุงเทพฯ

อนุสาวรีย์มหาภาระตะถ่ายรูปคู่กับสัญลักษณ์ของบาหลี

สู่สนามบินเมือง เดนพาซาร์ ท่าอากาศยานงูไรร่าห์

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ


รายการนี้ไม่ต้องทำวีซ่าให้ยุ่งยากนะคะ

ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ท่านละ (บาท)
ผู้ใหญ่ห้องพักคู่
18,888
เด็ก 1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
18,888
เด็ก 1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(มีเตียง)
18,488
เด็ก 1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง)
17,988
ผู้ใหญ่ต้องการพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
4,000
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้องท่านที่ 3 มีส่วนลด
โปรโมชั่น : ส่วนลดท่านละ
ราคานี้สุดพิเศษคะ
ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับตามที่ระบุในรายการ
ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงของสายการบินและภาษีสนามบินทุกแห่ง
ค่าโรงแรมที่พักห้องคู่ตามที่ระบุในรายการ
ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระเดินทางตามที่สายการบินกำหนดแต่ละเส้นทาง
ค่าพาหนะเดินทางระหว่างนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุในรายการ
ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่ระบุในรายการ
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการทัวร์ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ เป็นต้น
ค่าทิปบริการสำหรับพนักงานบริการ เช่น ค่าทิปคนขับรถ ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น ค่าทิปพนักงานเสริฟ พนักงานยกกระเป๋า เป็นต้น
ค่าปรับสำหรับกระเป๋าสัมภาระเดินทางที่เกินกว่าที่สายการบินกำหนด
ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงและภาษีสนามบินที่ทางสายการบินอาจเรียกเก็บเพิ่มตามภาวะอัตราแลกเปลี่ยน
ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่ายและ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
กรุณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 3 อาทิตย์ พร้อมมัดจำเป็นจำนวนท่านละ 20,000 บาท
พร้อมแฟกซ์หรืออีเมลล์หน้าพาสสปอต์ของผู้เดินทางเพื่อสำรองที่นั่ง
กรณีประเทศที่ต้องวีซ่า กรุณาเตรียมเอกสารในการยื่นวีซ่าให้ครบ ให้ทางบริษัทฯทำการยื่นวีซ่าให้ก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 2 อาทิตย์
ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันทำการ
ช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่อเนื่อง ต้องแจ้งยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน ทำการหรือก่อนหน้านั้น
การยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ทำการหรือก่อนหน้านั้นคืนค่าทัวร์ทั้งหมด
ยกเลิกการเดินทางภายใน 30 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี
ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี
กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด ฤดูท่องเที่ยว เทศกาลสำคัญ จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด หากไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ระบุไว้
อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนค่าบริการ
ในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋ว เครื่องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตรา แลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนือ อำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด
หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ท่านอื่น ๆรวมถึงไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จำเป็นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริษัทฯจะทำหน้าที่ประสานงานและเจ้าหน้า
ที่จะทำการติดต่อและช่วยเหลือท่านเป็นระยะๆ
บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงด ออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว ที่พำนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน,อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของสัมภาระ
ระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง หากมีผู้ร่วมเดินทางในคณะทัวร์ ไม่ครบตามที่กำหนดไว้
ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการ ที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะยึดถือและคำนึงถึง ความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ

Bookmark and Share


email

../ilastdeal twitter

 
 
 
 
 
คุณกัลยา
ไป เซี่ยงไฮ้ เอ็กโปร์ 1-6 ต.ค. 53
(ทริปเด็ดสะระตี่)
คุณนิคกี้
ไปอียิปต์ 19 - 26 ก.ย. 53
(ทริปลุยเดี่ยวเที่ยวมันส์)
คุณปุณิกา
เซี่ยงไฮ้ EXPO วันที่ 1-6 ต.ค. 53
(ทริปครอบครัวสุขสันต์)
คุณบุญเกษม
มาเก๊า จูไห วันที่ 1-10 ก.ย. 53
(ทริปลุยเดี่ยวเที่ยวมันส์)