หังโจว อี้อู อู๋ซี เซี่ยงไฮ้ expo 6 วัน 5 คืน
 

Shanghai World Expo 2010 สุดยอดของความอลังการที่คุณสามารถสัมผัสได้

HOT_ SHA B

ประเทศจีน
6 วัน 5 คืน
FD 4906/ 4907
18,888.-

ฉลองเปิดตัวน้องใหม่ I Last Deal Tour
ถูกกว่า แต่คุณภาพมาตราฐานประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

วันที่ 01 – 06 ต.ค. 53

วันแรก : กรุงเทพฯ :หังโจว
......พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 9-10 แถว เคาน์เตอร์ สายการบิน ....
โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกท่าน
บินลัดฟ้าสู่ เมืองหังโจว โดยสายการบิน เที่ยวบินที่ .......
ถึงสนามบิน เมืองหังโจว ซึ่งเป็นเมืองเอกของมณฑลเจ๋อเจียง หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ที่พัก.....
วันที่สอง : ล่องเรือทะเลสาบซีหู : พิพิธภัณฑ์แกะสลักไม้ : อี่อู
ทะเลสาบซีหู ตั้งอยู่ทางตะวันตก
ของเมืองหางโจวที่ได้รับการ
ขนานนามว่า "สวรรค์บนดิน"
มีอยู่สามทิศที่รายล้อมด้วยภูเขา
ส่วนทิศตะวันออกติดกับตัวเมือ
พิพิธภัณฑ์ไม้แกะสลัก รวบรวม
ไม้แกะสลักจากหลายๆที่ของ
ประเทศจีนมาไว้ที่นี่ให้ท่านได้ชื่นชม
เมืองอี้อู มีสมญานามว่า
"ทะเลแห่งสินค้าสวรรค์ของนักช็อป"
ปัจจุบัน "เมืองสินค้าประจำวัน
แห่งประเทศจีน"มีพื้นที่ประกอบ
กิจการกว่า 2.6 ล้านตารางเมตร

วันที่สาม : เมืองอู๋ซี : โรงถ่ายอวี้สุ่ยเฉิง : โรงงานไข่มุก

เมืองอู๋ซี มีฉายาว่า เซี่ยงไฮ้น้อย
เพราะความเจริญก้าวหน้าด้านการค้าขาย
จะเป็นรองก็แค่เมืองเซี่ยงไฮ้เท่านั้น
ถนนหนทางกว้างขวางมากๆ รอบๆ
ตัวเมืองมีโรงงานอยู่รายรอบ
โรงถ่ายอวี้สุ่ยเฉิง
เป็นโรงถ่ายภาพยนตร์เรื่องมังกรหยก
มีพื้นที่มากกว่าโรงถ่ายภาพยนต์สามก๊ก
30 เปอร์เซ็น
โรงงานไข่มุกน้ำจืด ช้อปปิ้งผลิตภัณฑ์
วันที่สี่ : เซี่ยงไฮ้ : ชมงาน Shanghai Expro 2010
เมืองเซี่ยงไฮ้
มหานครที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน
เป็นเมืองที่ได้รับการพัฒนา จนมี
ความเจริญรุ่งเรืองอย่างมากจนเรียก
ว่าเป็น "ปารีสตะวันออก"
เข้าสู่งาน WORLD EXPO 2010
ฝั่งเมืองใหม่ผู่ตง แล้วได้เห็น
ตึกสูงมากมายที่เบียดเสียด
กันอยู่แสดงถึงความเจริญ
ของเมืองที่เติบโตอย่างรวดเร็ว
บนฝั่งผู่ตง
พบกับ “น้องไท” โรบอทยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ไทยของงาน
วันที่ห้า : ตลาดร้อยปี : อุโมงค์เลเซอร์ : ซูโจว
ตลาดร้อยปี ให้ท่านได้
อิสระในการเลือกซื้อสิ่งของ
ที่ระลึกและขนมพื้นเมืองของ
เมือง เซี่ยงไฮ้
รถไฟลอดอุโมงค์เลเซอร์
ป็นอุโมงค์ลอดแม่น้ำสายแรก
ในประเทศจีน ซึ่งนักท่องเที่ยว
สามารถเดินทางโดยรถรางได้
เพื่อข้ามไปยังฝั่งตรงข้ามใช้
เวลาประมาณ 5 นาที
เมืองซูโจว เป็นเมืองที่มี ความสวยงาม
ไม่น้อยกว่า เมืองหังโจว ได้รับ
สมญานามว่า"เมืองแห่งสาวงาม "
วันที่หก : โรงงานผลิตผ้าไหม : ร้าน : สุวรรณภูมิ
โรงงานผลิตผ้าไหมของจีน
ชมวิธีการนำเส้นไหมออกมา ผลิต
เป็นสินค้าทั้งใช้เครื่องจักร และ
แรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด

หยก เป็นเครื่องประดับ ที่นิยมกัน อย่างแพร่หลายเพราะเชื่อว่าใส่
แล้วจะช่วย ป้องกันอันตรายได้ดี

สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ

ดินทางกลับด้วยความประทับใจ

รายการนี้ไม่ต้องทำวีซ่าคะ
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ท่านละ (บาท)
ผู้ใหญ่ห้องพักคู่
18,888
เด็ก 1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก 1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(มีเตียง)
18,888
เด็ก 1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง)
18,888
ผู้ใหญ่ต้องการพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
4,500
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้องท่านที่ 3 มีส่วนลด
โปรโมชั่น : ส่วนลดท่านละ
ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับตามที่ระบุในรายการ
ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงของสายการบินและภาษีสนามบินทุกแห่ง
ค่าโรงแรมที่พักห้องคู่ตามที่ระบุในรายการ
ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระเดินทางตามที่สายการบินกำหนดแต่ละเส้นทาง
ค่าพาหนะเดินทางระหว่างนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุในรายการ
ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่ระบุในรายการ
ค่ายื่นวีซ่าเข้าประเทศ (ไม่รวมหนังสือเดินทาง)
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการทัวร์ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ เป็นต้น
ค่าทิปบริการสำหรับพนักงานบริการ เช่น ค่าทิปคนขับรถ ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น ค่าทิปพนักงานเสริฟ พนักงานยกกระเป๋า เป็นต้น
ค่าปรับสำหรับกระเป๋าสัมภาระเดินทางที่เกินกว่าที่สายการบินกำหนด
ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงและภาษีสนามบินที่ทางสายการบินอาจเรียกเก็บเพิ่มตามภาวะอัตราแลกเปลี่ยน
ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่ายและ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
กรุณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 3 อาทิตย์ พร้อมมัดจำเป็นจำนวนท่านละ 5,000 บาท
พร้อมแฟกซ์หรืออีเมลล์หน้าพาสสปอต์ของผู้เดินทางเพื่อสำรองที่นั่ง
กรณีประเทศที่ต้องวีซ่า กรุณาเตรียมเอกสารในการยื่นวีซ่าให้ครบ ให้ทางบริษัทฯทำการยื่นวีซ่าให้ก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 2 อาทิตย์
ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันทำการ
ช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่อเนื่อง ต้องแจ้งยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน ทำการหรือก่อนหน้านั้น
การยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ทำการหรือก่อนหน้านั้นคืนค่าทัวร์ทั้งหมด
ยกเลิกการเดินทางภายใน 30 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี
ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี
กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด ฤดูท่องเที่ยว เทศกาลสำคัญ จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด หากไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ระบุไว้
อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนค่าบริการ
ในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋ว เครื่องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตรา
แลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนือ
อำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด
หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ท่านอื่น ๆรวมถึงไกด์จะไม่
สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จำเป็นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริษัทฯจะทำหน้าที่ประสานงานและเจ้าหน้า
ที่จะทำการติดต่อและช่วยเหลือท่านเป็นระยะๆ
บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงด ออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
ที่พำนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน,อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของสัมภาระ
ระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง หากมีผู้ร่วมเดินทางในคณะทัวร์ ไม่ครบตามที่กำหนดไว้
ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด
เช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการ ที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะยึดถือและคำนึงถึง ความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ

Bookmark and Share


email

../ilastdeal twitter

 
 
 
 
 
คุณกัลยา
ไป เซี่ยงไฮ้ เอ็กโปร์ 1-6 ต.ค. 53
(ทริปเด็ดสะระตี่)
คุณนิคกี้
ไปอียิปต์ 19 - 26 ก.ย. 53
(ทริปลุยเดี่ยวเที่ยวมันส์)
คุณปุณิกา
เซี่ยงไฮ้ EXPO วันที่ 1-6 ต.ค. 53
(ทริปครอบครัวสุขสันต์)
คุณบุญเกษม
มาเก๊า จูไห วันที่ 1-10 ก.ย. 53
(ทริปลุยเดี่ยวเที่ยวมันส์)