iAmVacation.Com
 
ระบบประมูล
 

นโยบาย ข้อกำหนด และเงื่อนไขใช้เฉพาะในธรุกิจระหว่าง บริษัท ไอลาสดิวดอทคอม จำกัด
ภายใต้การดำเนินงานบนอินเตอร์เน็ต ของเว็บไซต์ไอลาสดิวดอทคอท กับผู้ใช้บริการ
และการประมูล บนเว็บไซต์ไอลาสดิวดอทคอท

register
นโยบาย ข้อกำหนด และเงื่อนไขเบื้องต้น
 • ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ไอลาสดีลดอทคอม ( www.ilastdeal.com) ทุกท่าน หากท่านต้องการทำการประมูลหรือใช้บริการในเว็บไซต์ไอลาสดีลดอทคอม ท่านต้องทำการยอมรับในนโยบาย ข้อกำหนด และเงื่อนไขในทุกข้อทุกประการของการให้บริการและการประมูลฉบับนี้ ก่อนการเข้าใช้บริการหรือการประมูล หากท่านใดไม่ยอมรับในนโยบาย ข้อกำหนด และเงื่อนไขฉบับนี้ไม่ว่าจะเป็นส่วนใดๆก็ตาม กรุณาหยุดการใช้บริการของท่าน หากว่าท่านยังใช้บริการและการประมูลของเว็บไซต์ต่อไป เราบริษัทไอลาสดีลดอทคอมจะใช้สิทธิ์เสมือนว่าท่านได้ตกลง ยินยอม และยอมรับ ตามนโยบาย ข้อกำหนด และเงื่อนไขทุกประการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 • นโยบาย ข้อกำหนด และเงื่อนไขฉบับนี้ ทางไอลาสดีลดอทคอม ขอประกาศโดยทั่วกันว่าการประมูลใน www.ilastdeal.com เป็นการประมูลออนไลน์บนอินเทอร์เน็ตเท่านั้น มิได้การกระทำที่ขัดต่อกฎหมายใดๆหรือเป็นการพนันใดๆทั้งสิ้น การให้บริการและการประมูลของเราอยู่ภายใต้ข้อบังคับทางกฎหมายทุกประการ
 • การโฆษณา นโยบาย ข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆที่ถูกจัดทำให้รูปแบบของลายลักษณ์อักษรนั้น มีขึ้นเพื่อเป็นการแนะนำเท่านั้น โดยทางบริษัทไอลาสดีลดอทคอม จำกัด จะได้เกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบในกรณีๆทั้งสิ้นอันเป็นผลจากการกระทำของผู้ใช้ บริการหรือบุคคลที่สาม
 • การส่งเสริมการขายและการตลาดต่างๆ จะมีผลบังคับใช้ต่อเมื่อทางบริษัทไอลาสดีลดอทคอม จำกัด ได้ประกาศให้ทราบใน 2 ช่องทางคือทางเว็บไซต์ ilastdeal และทางจดหมายอิเล็กทรอนิค( Email) เท่านั้น โดยการส่งเสริมการขายและการตลาดจะมีผลภายในระยะเวลาและตามรายละเอียดที่ทาง เราเป็นผู้กำหนดที่ได้ประกาศลงใน 2 ช่องทางดังกล่าว หากทางเราได้ประกาศแจ้งระยะเวลาของการส่งเสริมการขายที่กำหนด เช่นการส่งเสริมการขายการประมูลได้เป็นที่สิ้นสุดลงแล้ว การส่งเสริมการขายนั้นก็จะเป็นที่สิ้นสุดเช่นกัน โดยมีผลเป็นเด็ดขาดตามที่ทางเราได้กำหนดเวลาและรายละเอียดขึ้น

คุณสมบัติของผู้ใช้บริการและเข้าร่วมการประมูล

 • ผู้ใช้บริการที่ต้องการเข้าร่วมการประมูลใดๆ ต้องสมัครสมาชิกได้อย่างสมบูรณ์ คือมีการลงทะเบียนใน www.ilastdeal.com เรียบร้อย โดยการยอมรับในกฎข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆของการเข้าเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ ilastdeal กรอกข้อมูลการสมัครได้ชัดเจนและถูกต้อง อีกทั้งผู้เข้ามประมูลต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ จึงมีสิทธิ์ในการเข้าร่วมการประมูลได้

เงื่อนไขการลงทะเบียนสมัครสมาชิก

  • สมาชิกแต่ละท่านจะสามารถลงทะเบียนสมัครสมาชิกได้เพียง 1 บัญชีสมาชิกเท่านั้น  และ 1 บัญชีสมาชิกใช้ได้กับสมาชิกเพียง 1 ท่านเท่านั้น ห้ามใช้บัญชีสมาชิกร่วมกับผู้อื่น
  • ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลลงทะเบียน ทั้งชื่อ-สกุลจริง ที่อยู่อีเมลล์ เลขที่บัตรประชนชน เบอร์ติดต่อกลับ และรายละเอียดที่จำเป็นตามที่ได้กำกับโดยเครื่องหมาย (*) ด้านหลังช่องกรอกข้อมูล ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน ไม่บิดเบือนไปจากความจริง หากมีการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ ทางเราจะตัดสิทธิ์ในการประมูลและยกเลิกบัญชีสมาชิก ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • สมาชิกจะต้องเก็บรักษารหัสผ่านของการเข้าสู่ระบบบัญชีสมาชิกของตนให้เป็นความลับ
  • บัญชีสมาชิกไม่สามารถโอนหรือนำไปให้ผู้อื่นใช้สิทธิ์ได้
  • หากสมาชิกท่านใดท่านหนึ่งไม่ทำตามของกฎ ข้อกำหนด และเงื่อนไข และทำให้เกิดความเสียหายขึ้นแก่บุคคลที่สามหรือองค์กรต่างๆ หรือต่อบริษัท ไอลาสดีลดอทคอม จำกัด ภายใต้การดำเนินงานบนเว็บไซต์ ilastdeal ทางเราจะถือว่าสมาชิกผู้นั้นไม่มีคุณสมบัติในการเป็นสมาชิกอีกต่อไปและจะถูก ยกเลิกสิทธิ์ของการเป็นสมาชิกทุกประการ รวมถึงสิทธิ์การประมูลด้วย และทางเราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆทั้งสิ้น

ผู้ไม่มีสิทธิ์ในการเข้าร่วมการประมูล

 • ทีมงานและครอบครัว เครือญาติของทีมงานของบริษัท ไอลาสดีลดอทคอม จำกัด ไม่มีสิทธิ์ในการเข้าร่วมการประมูล
 • กิจกรรมการประมูลที่จัดขึ้นโดยบริษัท ไอลาสดีลดอทคอม จำกัด บนเว็บไซต์ ilastdeal มีวัตถุประสงค์ให้ผู้ชนะการประมูลได้รับบริการจากประมูลดังกล่าวเป็นการส่วนตัวเท่านั้น สงวนสิทธิ์มิให้ผู้ชนะการประมูลนำเอาสินค้าและบริการไปใช้ต่อในเชิงการค้า เช่น การนำไปขายต่อ ซึ่งหากเกิดกรณีดังกล่าวขึ้นทางเราจะทำการตัดสิทธิ์สินค้าของบริการที่ได้ รับในของชนะการประมูล ทำการระงับการประมูลในครั้งต่อไป หรืออาจจะปิดบัญชีสมาชิกนั้นๆได้ทันที โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เว็บไซต์ ilastdeal ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการใช้บัญชีสมาชิกทั้งแบบชั่วคราวหรือแบบถาวร หรือการยกเลิกบัญชีสมาชิกนั้นๆได้โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยการตัดสินใจและกระทำของเว็บไซต์ ilastdeal จะถึงว่าเป็นสิทธิ์ขาด หากพบว่าสมาชิกนั้นทำผิดกฎ ข้อกำหนด และเงื่อนไขที่ทางเราเว็บไซต์ ilastdeal ได้กำหนดไว้ข้อใดข้อหนึ่ง เช่น การให้ข้อมูลเป็นเท็จ การใช้หลายบัญชีสมาชิก หรือมีการละเมิดหรือปิดกั้นสิทธิของผู้อื่น เช่น การไม่ชำระเงินในการประมูลตามคำเสนอ กระทำความเสียหายให้แก่บุคคลที่สาม เช่น การแฮกโปรแกรมบัญชีสมาชิกของผู้อื่นเพื่อใช้กระทำการใดๆ หรือขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งที่ทางเราได้กำหนดขึ้น เว็บไซต์ ilastdeal ยังขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการใช้บริการและสินค้าจากการประมูลหรือการคืนเงินประมูลได้
 • เว็บไซต์ ilastdeal มีสิทธิ์เต็มที่ในการจำกัดจำนวนการประมูลและจำนวนการประมูลของสมาชิกท่านใดๆได้ตามสมควร
 • ห้ามไม่ให้สมาชิกทำการโกง ทุจริต หรือ ฉ้อโกง แฮก( Hack Programs) หรือ สร้างกระบวนการสมรู้ร่วมคิดการประมูลขึ้น ขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกผลของการประมูลนั้นและบัญชีสมาชิกนั้นๆได้ในทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ผู้ที่ชนะการประมูล

 • สำหรับผู้ที่ชนะการประมูล ทางบริษัทฯ เจ้าหน้าที่พนักงานขายจะติดต่อกลับไปหาท่าน ภายใน 24 - 48 ชั่วโมงหรือ 2 วัน(ในกรณีตรงกับวันหยุดของบริษัทฯ ทางเราจะติดต่อไปหาท่านในวันทำการถัดไป)
 • สำหรับผู้ที่ชนะการประมูล จะต้องทำการติดต่อกลับทางบริษัทฯ เพื่อยืนยันการชนะประมูล ภายใน 24-72 ชั่วโมงหรือ 2 วันเช่นกัน และแจ้ง ชื่อนามสกุล เบอร์ติดต่อ ที่แท้จริงอีกครั้ง
 • สำหรับผู้ที่ชนะการประมูล หากไม่มีการติดต่อกลับเพื่อยืนยันการชนะประมูลภายใน 72 ชั่วโมงหรือ 3 วัน ทางบริษัทฯ ขอถือว่าการดำเนินการการชนะมูลถูกยกเลิกและ เป็นโมฆะโดยปริยาย เพราะทางบริษัทฯถือว่าผู้ชนะประมูลไม่ต้องการเดินทางจริง
 • สำหรับผู้ที่ชนะการประมูล มีสิทธิการใช้สิทธิ์การชนะประมูลได้ภายใน 1 เดือนเท่านั้นนับแต่วันที่เริ่มออกเดินทางของสินค้าประมูล หลังจากทำการยืนยันกับทางบริษัทฯ หากกรณีผู้ชนะประมูลสามารถเดินทางไม่ได้ในกรณีที่บริษัทฯ มีเหตุต้องเลื่อนวันเดินทางและ/หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ออกไปเนื่องจากสาเหตุสุดวิสัยผู้ชนะการประมูลยินดียอมรับเงื่อนไขดังกล่าว ในมูลค่าสินค้าประมูลที่เท่ากัน หากทางบริษัทฯมีการเปลี่ยนแปลงรายการเดินทางและ/หรือราคาจากมูลค่าประมูลเพิ่มขึ้น ผู้ชนะการประมูลต้องชำระส่วนต่างเพิ่มจากราคาที่ประมูลที่ได้

เช่น มูลค่าสินค้าประมูล 2 ท่านราคาทั้งสิ้น 31,800 บาท ประมูลได้ ในราคา 15,699 บาท ราคาประมูลประหยัดได้ถึง 16,101 บาทหากสินค้าเปลี่ยนแปลง ราคา 2ท่านราคาทั้งสิ้น 67,800 บาท ราคาประมูลสินค้าเดิมที่ประหยัดได้ 16,101 บาท ฉะนั้นชำระเพียง 51,699 บา 

 

เงื่อนไขการชำระเงิน

 • เงื่อนไขการชำระเงินในการประมูลหรือใช้บริการต่างๆ ทางเรา บริษัท ไอลาสดิลดอทคอม จำกัด ทางเราจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบเป็นกรณีๆไป
 • ในกรณีที่สินค้าเป็นทัวร์ ผู้ชนะการประมูล ต้องชำระเป็นเงินสด โดยโอนผ่านบัญชีธนาคาร หรือมาชำระที่บริษัทฯ ซึ่งทางบริษัทฯ จะติดต่อกลับไปหาท่าน เพื่อแจ้งรายละเอียด การชำระเงินให้ทราบอีกครั้ง

ความรับผิดชอบของบริษัท ไอลาสดิลดอทคอม จำกัด

 • เมื่อผู้ใช้บริการและสมาชิกยอมรับกฎ ข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้บริการและการประมูลในเว็บไซต์ ilastdeal แล้ว ผู้ใช้บริการและสมาชิกต้องยอมรับความเสี่ยงและปัญหาที่เกิดขึ้นในทุกๆกรณี ที่ไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้บริการและสมาชิกไม่สามารถเข้าใช้บริการและการประมูลใน เว็บไซต์ ilastdeal ได้
 • บริษัท ไอลาสดิสดอทคอม จำกัด เว็บไซต์ ilastdeal ตลอดจนทีมงานและผู้เกี่ยวข้องทุกคนไม่ถึงว่าเป็นผู้กระทำผิด และไม่ถูกฟ้องร้องจากเหตุที่เกิดจากความไม่ตั้งใจ
 • ผู้ใช้บริการและสมาชิกต้องยอมรับว่าบริษัท ไอลาสดิลดอทคอม จำกัด จะไม่รับผิดชอบใดๆต่อการล่วงละเมิด การกระทำที่ผิดกฎหมาย การทำลายชื่อเสียง ที่เกิดจากการกระทำของผู้ใช้บริการ สมาชิก หรือบุคคลที่สามท่านอื่น
 • หากระบบการให้บริการหรือระบบประมูลหยุดทำงาน โดยการระงับประมูล ทั้งแบบชั่วคราวหรือถาวร อันเกิดจากเหตุขัดข้องทางเทคนิคบางประการ การตัดสินใจในการประมูลครั้งนั้นๆต่อไปในทุกประการเป็นสิทธิ์ขาดของบริษัท ไอลาสดิสดอทคอม จำกัด โดยไม่มีข้อโต้แย้ง และทางเราไม่ขอรับประกันในความผิดปกติ บกพร่องและขัดข้องของระบบในทุกกรณี

   
ทัวร์อียิปต์ ทัวร์อียิปต์
ทัวร์จีน ทัวร์จีน
ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์เกาหลี ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกี
ทัวร์จอร์แดน ทัวร์จอร์แดน
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์บาหลี ทัวร์บาหลี
ทัวร์ยุโรป ทัวร์ยุโรป
ทัวร์รัสเซีย ทัวร์รัสเซีย